Прием в първи клас - община ПОМОРИЕ


Проверка на регистрацията по постоянен и настоящ адрес на детето, подлежащо на класиране.

Данните се извеждат от Локална база данни "Население" на общината.


Данни за родител/настойник
ЕГН
Номер на лична карта